EcomTik
E C O M T I K

Sản phẩm

Nền Tảng Phân Tích
Tìm Kiếm KOC Và Influencer

EcomTik Features

Mọi thứ bạn cần cho chiến dịch booking KOC và Influencer

EcomTik cung cấp giải pháp toàn diện nhằm hỗ trợ nhãn hàng cũng như agency phân tích, tìm kiếm, theo dõi, quản lý và cập nhật thông tin realtime từ các chiến dịch booking KOC và Influencer.

Nền Tảng Phân Tích
Tìm Kiếm KOC Và Influencer