Bơm hố móng Ebara DW VOX 100, Bơm hố móng Ebara DW VOX 150, Bơm hố móng Ebara DW VOX 200, Bơm hố móng Ebara DW VOX 300, Bơm hố móng Ebara DW VOX M100A, Bơm hố móng Ebara DW VOX M150A, Bơm hố móng Ebara RIGHT 100, Bơm hố móng Ebara RIGHT 100 MA, Máy bơm hố móng Pentax DG100, Máy bơm hố móng Pentax DG80, Máy bơm hố móng Pentax DG80, Máy bơm hố móng Pentax DGT80, Máy bơm hố móng Pentax DMT1000, Máy bơm hố móng Pentax DMT160, Máy bơm hố móng Pentax DMT210, Máy bơm hố móng Pentax DMT310, Máy bơm hố móng Pentax DMT400, Máy bơm hố móng Pentax DMT550, Máy bơm hố móng Pentax DMT750, Máy bơm hố móng Pentax DP60G, Máy bơm hố móng Pentax DP80G, Máy bơm hố móng Pentax DPV100G, Máy bơm hố móng Pentax DX100, Máy bơm hố móng Pentax DX80, Máy bơm hố móng Pentax DXT100G2, Máy bơm hố móng Pentax DXT80, Bơm hố móng Pentax 1.05Kw, Bơm hố móng Pentax 1.1Kw, Bơm hố móng Pentax 1.35Kw, Bơm hố móng Pentax 1.5Kw, Bơm hố móng Pentax 2.2Kw, Bơm hố móng Pentax 3.7Kw, Bơm hố móng Pentax 7.5Kw, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 100B42.2, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 100B43.7, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 100B43.7H, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 100B45.5, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 100B47.5, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 150B411, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 150B415, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 50B2.4, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 50B2.75, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 50B2.75S, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 80B21.5, Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ21.5, Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ22.2, Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ23.7, Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ31.5