0963123900-Bơm tõm, bơm thả tõm, bơm chìm 3
Máy bơm nước hố móng Tsurumi 150B411

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 150B415

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 50B2.4

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 50B2.75

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 50B2.75S

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 80B21.5

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ21.5

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ22.2

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ23.7

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ31.5

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ32.2

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ33.7

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ35.5

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ411

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ43.7

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ45.5

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ47.5

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ611

Máy bơm nước hố móng Tsurumi KTZ67.5

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 0.4Kw

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 0.75Kw

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 1.5Kw

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 11Kw

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 2.2Kw

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 4Kw

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 5.5Kw

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 6Kw

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 7.5Kw

Máy bơm nước hố móng Tsurumi 9Kw
Bơm tõm Ebara 7.5Kw

Bơm tõm Ebara 5.5Kw

Bơm tõm Ebara 3.7Kw

Bơm tõm Ebara 2.2Kw

Bơm tõm Ebara 18.5Kw

Bơm tõm Ebara 15Kw

Bơm tõm Ebara 11Kw

Bơm tõm Ebara 1.5Kw

Bơm tõm Ebara 1.1Kw

Bơm tõm Ebara 0.75Kw

Bơm tõm Ebara 0.4Kw

Bơm tõm Ebara 65DFA51.5

Bơm tõm Ebara 100DFA53.7

Bơm tõm Ebara 100DFJ53.7

Bơm tõm Ebara 100DL511

Bơm tõm Ebara 100DL515

Bơm tõm Ebara 100DL518

Bơm tõm Ebara 100DLB55.5