0963123900-Bơm chìm nước thải Ebara
Máy bơm tõm Tsurumi KTZ43.7

Máy bơm tõm Tsurumi KTZ45.5

Máy bơm tõm Tsurumi KTZ47.5

Máy bơm tõm Tsurumi KTZ611

Máy bơm tõm Tsurumi KTZ67.5

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 0.75kw

Máy bơm tõm Tsurumi 0.4Kw

Máy bơm tõm Tsurumi 0.75Kw

Máy bơm tõm Tsurumi 1.5Kw

Máy bơm tõm Tsurumi 11Kw

Máy bơm tõm Tsurumi 2.2Kw

Máy bơm tõm Tsurumi 3.7Kw

Máy bơm tõm Tsurumi 4Kw

Máy bơm tõm Tsurumi 5-5Kw

Máy bơm tõm Tsurumi 6Kw

Máy bơm tõm Tsurumi 7.5Kw

Máy bơm tõm Tsurumi 9Kw
Bơm hút bùn Ebara 100 DFA 53.7

Bơm hút bùn Ebara 100 DFJ 53.7

Bơm hút bùn Ebara 100DL511

Bơm hút bùn Ebara 100DL515

Bơm hút bùn Ebara 100DL518

Bơm hút bùn Ebara 100DLB55.5

Bơm hút bùn Ebara 100DLB57.5

Bơm hút bùn Ebara 100DLC57.5

Bơm hút bùn Ebara 100DML511

Bơm hút bùn Ebara 100DML515

Bơm hút bùn Ebara 100DML52.2

Bơm hút bùn Ebara 100DML53.7

Bơm hút bùn Ebara 100DML55.5

Bơm hút bùn Ebara 100DML57.5

Bơm hút bùn Ebara 100DS57.5

Bơm hút bùn Ebara 50 DS 515

Bơm hút bùn Ebara 50 DS 53.7

Bơm hút bùn Ebara 50 DVS 5.75

Bơm hút bùn Ebara 50 DVS 51.5

Bơm hút bùn Ebara 50 DVSA 5.75

Bơm hút bùn Ebara 50 DVSA 51.5

Bơm hút bùn Ebara 50 DVSJ 5.75

Bơm hút bùn Ebara 50 DVSJ 5.75

Bơm hút bùn Ebara 65 DF 51.5

Bơm hút bùn Ebara 65 DFA 51.5

Bơm hút bùn Ebara 65 DFJ 51.5

Bơm hút bùn Ebara 65 DL 51.5

Bơm hút bùn Ebara 65 DVS 5.75