0963123900-Bơm chìm nước thải Ebara 65DVS51.5,Bơm chìm nước thải Ebara 65DVS52.2
Bơm hút bùn Ebara 100DML57.5

Bơm hút bùn Ebara 100DS57.5

Bơm hút bùn Ebara 50 DS 515

Bơm hút bùn Ebara 50 DS 53.7

Bơm hút bùn Ebara 50 DVS 5.75

Bơm hút bùn Ebara 50 DVS 51.5

Bơm hút bùn Ebara 50 DVSA 5.75

Bơm hút bùn Ebara 50 DVSA 51.5

Bơm hút bùn Ebara 50 DVSJ 5.75

Bơm hút bùn Ebara 50 DVSJ 5.75

Bơm hút bùn Ebara 65 DF 51.5

Bơm hút bùn Ebara 65 DFA 51.5

Bơm hút bùn Ebara 65 DFJ 51.5

Bơm hút bùn Ebara 65 DL 51.5

Bơm hút bùn Ebara 65 DVS 5.75

Bơm hút bùn Ebara 65 DVS 51.5

Bơm hút bùn Ebara 65 DVS 52.2

Bơm hút bùn Ebara 65 DVS 53.7

Bơm hút bùn Ebara 65 DVSA 5.75

Bơm hút bùn Ebara 65 DVSA 51.5

Bơm hút bùn Ebara 65 DVSJ 5.75

Bơm hút bùn Ebara 65 DVSJ 51.5

Bơm hút bùn Ebara 80 DF 51.5

Bơm hút bùn Ebara 80 DF 52.2

Bơm hút bùn Ebara 80 DF 53.7

Bơm hút bùn Ebara 80 DFA 51.5

Bơm hút bùn Ebara 80 DFA 52.2

Bơm hút bùn Ebara 80 DFA 53.7

Bơm hút bùn Ebara 80 DFJ 51.5

Bơm hút bùn Ebara 80 DFJ 52.2

Bơm hút bùn Ebara 80 DFJ 53.7

Bơm hút bùn Ebara 80 DL 52.2

Bơm hút bùn Ebara 80 DL 53.7

Bơm hút bùn Ebara 80 DLC 55.5

Bơm hút bùn Ebara 80 DVS 52.2

Bơm hút bùn Ebara 80 DVS 53.7

Bơm hút bùn Ebara BEST 3

Bơm hút bùn Ebara BEST 3 MA

Bơm hút bùn Ebara BEST 4

Bơm hút bùn Ebara BEST 4 MA