0963123900-Bơm chìm nước thải Ebara 80DFA52.2,Bơm chìm nước thải Ebara 80DFA53.7
Bơm hút bùn Ebara 80 DF 52.2

Bơm hút bùn Ebara 80 DF 53.7

Bơm hút bùn Ebara 80 DFA 51.5

Bơm hút bùn Ebara 80 DFA 52.2

Bơm hút bùn Ebara 80 DFA 53.7

Bơm hút bùn Ebara 80 DFJ 51.5

Bơm hút bùn Ebara 80 DFJ 52.2

Bơm hút bùn Ebara 80 DFJ 53.7

Bơm hút bùn Ebara 80 DL 52.2

Bơm hút bùn Ebara 80 DL 53.7

Bơm hút bùn Ebara 80 DLC 55.5

Bơm hút bùn Ebara 80 DVS 52.2

Bơm hút bùn Ebara 80 DVS 53.7

Bơm hút bùn Ebara BEST 3

Bơm hút bùn Ebara BEST 3 MA

Bơm hút bùn Ebara BEST 4

Bơm hút bùn Ebara BEST 4 MA

Bơm hút bùn Ebara BEST 5

Bơm hút bùn Ebara BEST ONE MA

Bơm hút bùn Ebara 0.4Kw

Bơm hút bùn Ebara 0.75Kw

Bơm hút bùn Ebara 1.1Kw

Bơm hút bùn Ebara 1.5Kw

Bơm hút bùn Ebara 11Kw

Bơm hút bùn Ebara 15Kw

Bơm hút bùn Ebara 18.5Kw

Bơm hút bùn Ebara 2.2Kw

Bơm hút bùn Ebara 3.7Kw

Bơm hút bùn Ebara 3Kw